REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. Rekisterinpitäjä
Bulevardin klinikka Oy
Bulevardi 22
00120 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sanna Suppanen
Bulevardi 22,
00120 Helsinki
09-6811 390
sanna.suppanen (at) bulevardinklinikka.fi

3. Rekisterin nimi
Bulevardin klinikan potilasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Potilasrekisteriä ylläpidetään potilasturvallisuuden ja kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisen varmentamiseksi. Hoitoon liittyvät kirjaukset ovat tarpeen koko hoitohistorian osalta paitsi omalääkärin työn tueksi, silloin kun potilaan hoitoa jatkaa toinen lääkäri tai hoitohenkilökunta. Rekisterin sisältämät kirjaukset hoitotapahtumista varmentavat kuka potilas on kyseessä, millainen hoitosuunnitelma hänelle on tehty ja mistä syystä, millaista hoitoa hänelle on annettu ja kuinka hoito on vaikuttanut. Bulevardin klinikka voi lähettää tiedotteita toimintaansa liittyen henkilötietonsa luovuttaneille.

5.Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot potilaasta:
-henkilötiedot
-ajanvaraus- ja ilmoittautumistiedot
-diagnoosit, hoitosuunnitelmat, toimenpiteet ja niiden koodit
-laboratorio- ja röntgentutkimuspyynnöt ja vastaukset
-laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Potilasrekisterin tietoja ylläpidetään potilaan tai hänen edustajansa antaman tiedon perusteella, hoitosuhteen aikana syntyvän tiedon perusteella sekä potilaan suostumuksella muilta hoitavilta terveydenhuollon palveluntuottajilta saadun tiedon perusteella.
Tiedot päivitetään ajanmukaisesti tietojärjestelmään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Potilastietoja luovutetaan Bulevardin klinikan ulkopuolelle vain potilaan suostumuksella tai viranomaisten pyynnöstä, mikäli viimeksi mainitulla taholla on tähän lain mukainen lupa. Potilasrekisteristä luovutetaan STAKESin pitämään valtakunnalliseen hoitoilmoitusrekisteri HILMOon vuosittain tiedot päättyneistä hoitojaksoista sekä vuodenvaihteessa hoidossa olevista potilaista. Muut säännöllisesti tehtävät ilmoitukset tehdään syöpärekisteriin, implanttirekisteriin sekä tartuntatautirekisteriin. Tietojen luovutus perustuu lakiin ja asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista rekistereistä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Potilasrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelusuhteen päätyttyäkin. Potilasrekisterin manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa arkistolain säilytysaikoja noudattaen. Hävittämisessä noudatetaan arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Potilasrekisterin käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Järjestelmä rekisteröi tietojen tallentumisen ja muuttamisen.

Bulevardin klinikan verkko on suojattu palomuurilla ja ajanmukaisella virustorjuntaohjelmalla. Potilastietoja säilytetään verkkopalvelimella, joka on lukitussa erillisessä tilassa.

9. Rekisteröidyn informointi
Potilasta informoidaan hänen tietojensa käsittelystä ja tallentamisesta potilasrekisteriin hoitosuhteen alkaessa ja hän saa allekirjoitettavakseen henkilötietokaavakkeen.